REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w SZKOLE PODSTAWOWEJ w BIAŁEJ

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej w Białej.
2. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych podczas dwóch przerw obiadowych 11:25 – 11:45 oraz 12:30 – 12:45.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej w stołówce szkolnej.

§ 2
UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
a) uczniowie w/w placówki, wnoszący opłaty indywidualne,
b) uczniowie w/w placówki, których dożywianie refunduje GOPS i MOPS w Radzyniu Podlaskim ,
c) pracownicy zatrudnieni w w/w placówce.

§ 3
USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI

1. Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej:
a) opłata za jeden posiłek dla ucznia wynosi – 4,00 zł,
b) opłata za jeden posiłek dla innych osób wynosi– 8,00zł
c) opłata za śniadanie w oddziałach przedszkolnych wynosi 2 zł.

2. Wysokość opłaty za posiłki dla uczniów w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
3. Opłatę za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce szkolnej ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
4. Inne osoby, korzystające za zgodą dyrektora szkoły, z posiłków w stołówce szkolnej, ponoszą pełne koszty uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej.
6. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 4
WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI I ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW

1. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry, do 10 dnia miesiąca , za który opłata jest wnoszona.
Nr konta: Bank Spółdzielczy Radzyń Podlaski  87 8046 0002 2001 0000 0101 0026
Po tym terminie możliwość korzystania z obiadów mają osoby, które z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, po uzgodnieniu z intendentem , dokonają odpowiedniej wpłaty.
2. Istnieje możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia, dogodne dla osób korzystających ze stołówki.

§ 5
ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

 

1. Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić, osobiście lub telefonicznie do szkoły najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8:00.
2. W przypadku spełnienia warunku określonego w ust. 1, suma uiszczonych z góry opłat za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu pomniejsza należną opłatę za posiłki w następnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w miesiącu czerwcu dokonuje się najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.
4. W innych przypadkach uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.

§ 6
ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść na wyznaczone miejsce.
3. Zabrania się wnoszenia do stołówki wszelkich naczyń, sztućców i innych rzeczy pochodzenia obcego.
4. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.
5. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków.
6. Za szkody umyślne spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
7. Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich i plecaków.
8. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają nauczyciele zespołu szkół pełniący dyżur według obowiązującego grafika.
9. Wulgaryzmy, niestosowne zachowanie, utrudnianie innym uczniom spożywania posiłku, przemoc słowna i fizyczna są podstawą do wyproszenia ucznia ze stołówki szkolnej.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej.
2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.
3. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej.

Regulamin wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 roku.