„Gmina Radzyń Podlaski stawia na edukację” nr projektu FELU.10.03-IZ.00-0156/2

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Całkowity koszt projektu: 1 227 380,36 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 043 273, 31 zł.

#FunduszeUE , #FunduszeEuropejskie

1. Projekt jest realizowany od dnia 1 marca 2024r. do 30 czerwca 2025r. w 6 Szkołach Podstawowych z Gminy Radzyń Podlaski:

SP im. Romualda Traugutta w Białej

SP im. Świętego Jana Pawła II w Białce

SP w Branicy Radzyńskiej

SP w Brzostówcu

SP w Paszkach Dużych

SP w Zabielu

 

Cel główny projektu to poprawa jakości kształcenia w 6 szkołach podstawowych z Gminy Radzyń Podlaski poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 6 szkołach i realizację działań zmierzających do nabycia przez 90% z 339 uczniów (162 kobiet/uczennic, 177 mężczyzn/uczniów) kwalifikacji (zgodnie z definicją wskaźnika „Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu”), do nabycia kompetencji przez min. 90% z 64 nauczycieli/nauczycielek (52kobiety, 12 mężczyzn) oraz do zwiększenia potencjału dydaktycznego

6 SP poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do zajęć w okresie 01.03.2024 – 30.06.2025 r.

 

Wdrożenie w 6 Szkołach Podstawowych programów rozwojowych w projekcie przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego EFS+.CP4.F – wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia.

 

• W ramach projektu wsparciem objętych zostanie min. 339 uczniów z terenów wiejskich. 90% z 339 uczniów/uczennic nabędzie kwalifikacje, kompetencje kluczowe, społeczne lub społeczno-emocjonalne lub umiejętności/kompetencje podstawowe, przekrojowe lub zawodowe;

• 85 uczniów (40 kobiet/ 45 mężczyzn) w tym 17 osób z niepełnosprawnością objętych zostanie wsparciem psychologiczno-pedagogicznym m.in. zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, o charakterze socjoterapeutycznym, terapia pedagogiczna;

• 339 uczniów (162 kobiety/uczennice, 177 mężczyzn/uczniów) warsztatami dodatkowymi dla uczniów i/lub zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami wyjazdowymi rozwijającymi kompetencje społeczno-emocjonalne, umiejętności podstawowe i przekrojowe;

• 69 uczniów (kobiet/mężczyzn) z klas VII – VIII weźmie udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz wyjazdach zawodoznawczych do pracodawców.

• W ramach projektu 64 nauczycieli/nauczycielek podniesie swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych.

• W ramach projektu 6 Szkół Podstawowych z Gminy Radzyń Podlaski zwiększy swój potencjał dydaktyczny dzięki doposażeniu w sprzęty i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć w projekcie.